Biomedicínský technik 2012-15

Základní elektrotechnické předpisy

Studijní materiály

Bezpečnost v elektrotechnice - Jan Dudek 2010.
Elektrické instalace v prostorách pro zdravotnické účely - Jan Dudek, Bezpečnost v elektrotechnice pro lékaře a techniky biomedicínských oborů, skripta, ve kterých je pojednáváno o nové normě 33 2000-7-710:2013 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory), zejména o elektrických rozvodech v místnostech pro lékařské účely, osvětlování místností pro lékařské účely a EMC (Electromagnetic compatibility) ve zdravotnictví.
Elektro v praxi 2013 (10)

Organizace

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 20 bodů ze 40. Na cvičení se bodou psát 2 početní písemky (z příkladů na cviku) každá za 10 bodů. Semestrální projekt (protokol o určení vnějších vlivů, který si zkusíme udělat na jednom cvičení) za 10 bůdů. V posledním týdnu test z předpisů za 10 b. Přednáška každé uterý od 10:45 do 12:15 na NK341 s Ing. Janem Dudkem, Ph.D..

Poznámky

ČSN - Česká technická norma, první dvě čísla udávají třídu (hospodářský obor) např. ČSN 33 xxxx označuje Elektrotechniku - elektrotechnické předpisy.
ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dohlíží na kvalitu léčiv a zdravotnických prostředků.
IEC - International Electrotechnical Commission, mezinárodní elektrotechnická komise.
Harmonizovaná norma - slazená s normami evropské unie.
IEC 60601 - řada technických norem pro bezpečnost a účinnost zdravotnických elektrických zařízení.
CE mark - značka CE ze slov Conformité Européenne, Communauté Européenne, evropská shoda, evropské společenství.
EEA - European Economic Area.
Electric Shock - úraz elektrickým proudem. f(x) - Electric Shock :-).
Microshock - lékařský termín pro úraz malým elektrickým proudem při přímém doteku lékařského nástroje se srdečním svalem během operace srdce.
Macroshock - lékařský termín pro úraz proudem procházejícím skrze tělo (z jedné části do druhé, často z jedné do druhé ruky a tedy i srdcem) v důsledku dotyku s neživou částí.
Kabel - soustava elektrických nebo optických vodičů.
Ukládání kabelů
Dovolené zatěžovací proudy vodičů
Rozváděč
Střední vodič - spojený se středním neuzemněným bodem zdroje
Nulový vodič - spojený s nulovým uzemněným bodem zdroje
Druh sítí nn
Druhy rozvodných sítí - ochrana, názvosloví, druhy sítí.
Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely - Barevné značení zásuvek, Označování zásuvkových vývodů (podle ČSN 33 2140)
Účinky el proudu na organismus - do 0,5 mA člověk nevnímá, nad 5 mA můžou být křečovité stahy a obtíže dýchání, nad 25 mA nebezpečný proud, 60 mA zástava srdce, 80 mA trvalá zástava.
Použití technických norem ve zdravotnictví
Použití technických norem ve zdravotnictví 2
Základní požadavky na el. zařízení
Pokud potřebujete najít znění zákona, nebo info o službách veřejné správy, můžete využít stránek portal.gov.cz.
SÚIP - Státní úřad inspekce práce. Spadá pod něj 8 oblastních inspektorátů práce. OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj je v Ostravě na Živičné 2.
TIČR - Technická inspekce České republiky. Dohlíží na bezpečnost VTZ, poskytuje poradenskou činnost. V Ostravě sídlí na Nádražní 157.

Rozdělení hladin napětí

ELV

Obvody SELV, PELV, FELV do 50 VRMS nebo 120 V DC.
SELV - Safety or Separated Extra Low Voltage, bezpečné, oddělené.
PELV - Protected extra-low voltage.
FELV - Functional extra-low voltage.

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) - ta zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku a jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. VTZ elektrická jsou podrobně stanovena a zatříděna ve Vyhl. 73/2010.
Určená technická zařízení (UTZ) - jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Po splnění předmětu Bezpečnost v elektrotechnice jsme v laboratořích školy považováni za za osoby poučené dle §4. Osoba seznámená - §3, osoba znalá - §5, pracovníci pro samostatnou činnost - §6. §7 a §8 jsou vedoucí elektrotechniky, řídí činnosti a provoz.
Zákon 262/2006 - zákoník práce. Podle §391 studenti odpovídají škole za škodu kterou jí způsobí při studiu nebo praxi. Ochranné pracovní pomůcky hradí zaměstnavatel. Zaměstnavatel školí na vlastní náklady, zaměstnanec se musí učastnit.
Riziko - pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a její závažnost.
Zákon 22/1997 - technické požadavky na výrobky.
Ochranný prostor - (live working zone) prostor okolo živých částí, ve kterém není při zasahování nebo vstupování do něho bez ochranných opatření zajištěna izolační hladina k odvrácení elektrického nebezpečí. Značí se DL
Zóna přiblížení - (vicinity zone) vymezený prostor vně ochranného prostoru, ve kterém může existovat elektrické riziko. Značí se DV. Do 1 kV je DV 30 cm. Za tímto prostorem se el. riziko nepředpokládá.
IEC 50 - mezinárodní elektrotechnický slovník.
Orgány a organizace státního odborného dohledu - mohou vstupovat do prostorů, organizací a vyžadovat prohlídky a ukládat pokuty, rozhodují o odejmutí oporávnění, nařizují odstranění závad, poskytují poradenství k dodržení bezpečnosti práce. Patří zde technická inspekce české republiky, která dohlíží nad provozem VTZ, prověřuje odbornou způsobilost, provádí prohlídky a vyhodnocuje zkoušky VTZ.
Česká obchodní inspekce - kontrola bezpečnsoti výrobků na trhu, při porušení sankce až 50 mega, na místě bloková pokuta do 5 tisíc, 102/2001 Sb. o technické bezpečnosti výrobků, 22/1997 o technických požadavcích na výrobky.
NV. 17/2003 Sb. - o technických požadavcích na elektrická zařízení nn.
V síti TN je včasné samočinné odpojení od zdroje do 0,4 s pro obvody do 32 A.
Zákon 458/2000 - energetický zákon, učastníci trhu s elektřinou: výrobci (elektrárny), provozovatel přenosové a distribuční soustavy, operátor trhu (státní a.s.), obchodníci, koneční (oprávnění) zákazníci , vedení: nadzemní > 1 < 35 kV = 7 m, nadzemní > 35 < 110 kV = 12 m, nadzemní telekomunikační zařízení – 1 m, Podzemní kabely do 110 kV včetně = 1 m. Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu 4d), je-li její délka nad 50 m, žadatel o připojení, vlastníkem je ten, kdo uhradil náklady, vlastník zajišťuje provoz, údržbu, opravy, revize (provozovatel rozvodné soustavy po písemné žádosti), elektrická přípojka slouží k připojení 1 nemovitosti.
Za bytovou rozvodnicí musí být TN-S.
33 2000-5-52 - Elektrická vedení.
33 2000-5-54 - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. 10 Ω Hromosvod.

Protokol o určení vnějších vlivů

Vnější vlivy
El. Instalace v koupelnách
Protokol o určení vnějších vlivů
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - duben 2010, výběr a stavba elektrických zařízení, vzor protokolu na straně 54, tabulka charakteristik vnějších vlivů na straně 18.
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - srpen 2007, Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
ČSN EN 60601-1 - Zdravotnické elektrické přístroje
336/2004 sb. - technicke pozadavky na zdravotnicke prostredky
Klasifikace podmínek prostředí - vnější vlivy dle ČSN IEC 721-2-1
ČSN 33 2000-7-705 - elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních, nebo tady.
ČSN 33 2000-4-482 - Požáry
Stupeň krytí IP - International Protection Marking nebo Ingress Protection Marking, např. u Samsungu Galaxy S4 nebo S5 je stupeň krytí IP67.

Vypínací charakteristiky jističů LPE DO 63 A (6 kA) pro rozvody do 63 A, 230/400 V a.c. a 60/220 V d.c.

Značení kabelů (např. CYKY)
První písmeno určovalo materiál jader:
A – hliník, C – měď.
Druhé a čtvrté písmeno určovalo materiál izolace:
N – napuštěný papír "normální", M – napuštěný papír "nemigrující", Y – měkčený polyvinylchlorid, G – kaučukový vulkanizát, E – polyetylén.
Třetí písmeno určovalo provedení kabelu
K – označovalo kabel pro pevné uložení H – hadice, vodič s obalem, L – jádrem je lano nebo slaněný vodič, S – šňůra, strojní lano, svařovací vodič, V – vodič pro vysoké napětí (3 nebo 6 kV).

house md copyright
Vzkazy
House MD 07.08 00:34
Ahoj Miro, máš to na mailu.
Miro 06.08 15:12
Mozem poprosit heslo na doom13@azet.sk. Dik
Adri 15.05 10:22
Ahoj, můžu prosím taky heslo na adriana.galuszka@gmail.com. Děkuji
Martina 14.05 12:10
Ahoj, mohla bych poprosit o heslo na skripta, (chtěla bych se dostat ke skriptu od Penhakera z 2007) ve kterých bych si ráda něco ověřila v rámci přípravy ke státnicím? Email polachova.m@email.cz. Děkuji, moc mi to pomůže.
TajnyNeznamy 01.12 15:16
Existuje nějaká podobná stránka jako tato pro magisterské studium?
House MD 09.03 11:57
Cau kiki, heslo jsem ti poslal na mail.
Kiki 08.03 17:45
Ahoj, mohla bych prosím dostat heslo na skripta, jsem v 2. ročníku BMT. Děkuji kiki.fen@seznam.cz
Daniel 29.11 15:48
Ahoj, můžeš mi prosím poslat heslo od script do EO a semestralku na superpozici? Díky --- PrecekDaniel@seznam.cz
House MD 16.11 19:01
Čaute, přidal jsem do EO1 postup + kod pro matlab na výpočet semestrálky přes MUN a Thévenina + schéma v simulátoru obvodů. Všechno spolu sedí, tak bych to snad měl mít dobře.
AD 14.11 15:25
Ahoj ,môžem poprosiť heslo na Pracovní sešit EO1?Poprípadne vypracovanú seminárku do EO1 na superpoziciu ,skôr ako to ma vyzerať než nejaké riešenie. Ďakujem :) alzbeta.durikova@gmail.com
J 13.11 11:48
Ahoj, prosím, nemáte někdo vypracovanou seminárku do eo1 na theveninovu větu? máme asi určitě jiný obvod, ale spíš bych to potřebovala pro postup jak to mám řešit, nevím od čeho se odpíchnout... díky moc :) jarmila.rucki@seznam.cz
House MD 24.10 15:04
Máte to na mailu, za správnost neručím :-)
Vsb.bme@gmail.c 24.10 12:39
Ahoj, prosim nemate nekdo vypracovane protokoly do eo1? Ten hrbac nam neni schopny k tomi nic rict... diky moc.
House MD 19.09 21:52
Ahoj Evo, mrkni na mail
Eva 19.09 16:37
Ahoj, mohla bych prosím dostat heslo na skripta? Jsem v 1. ročníku BMT. Děkuji. evamal10001@seznam,cz
House MD 15.09 16:44
Ahoj Dane, taky to máš na mailu
d.volny 15.09 16:37
Zdravím, mohl bych poprosit o heslo na skripta? Jsem student BTE 2. ročníku. Díky volny.daniel@gmail.com
House MD 13.09 13:03
Ahoj Katko, máš to na mailu
k.zemanova 12.09 17:53
Zdravím, mohla bych taky poprosit o heslo na skripta? Jsem v 1. ročníku BMT a nemůžu některé sehnat. Děkuju kat.zemanova3@gmail.com
House MD 25.05 20:51
OK
nov0440@vsb.cz 25.05 19:10
Zdravím, mohu poprosit o heslo na skripta. Díky
House MD 19.04 23:01
Máš to tam
Jan 18.04 22:44
Zdravím, mohl bych poprosit heslo. 2. ročník BMT. Děkuji :) honza.sushi@seznam.cz
House MD 04.03 18:03
Posláno
Marek 04.03 17:07
Zdravím ;) Mohl bych poprosit heslo? 2. ročník BMT, děkuji wolwo@seznam.cz
House MD 04.03 12:36
OK
Hanka 04.03 10:02
Ahoj mohla bych dostat heslo? Dík. hannah23@seznam.cz Hanka
House MD 05.01 17:00
Máš to na mailu.
bys0040@vsb.cz 05.01 16:03
Ahoj, můžu poprosit o heslo na skripta? Díky
House MD 03.11 11:59
Posláno
TVOJE NÁVŠTĚVY
WEB DNES:1 KRÁT
ČLÁNEK DNES:1 KRÁT
TENTO ČLÁNEK:zep
MINULÝ ČLÁNEK:zpevz
NÁVŠTĚVY VŠECH
WEB DNES:24 KRÁT
WEB CELKEM:100812 KRÁT
od 1.1.2014
kočka audio slider